هواداران پرشور پرو چهل دقیقه قبل از بازی با فرانسه