برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: نم نم دوزی قزوین کارشناس: فاطمه سیدی (کارشناس هنری) ، تاریخ پخش: 970217