کنایه سنگین جناب خان به نمایندگان مجلس را ببینید و بشنوید.