نگرانی بزرگ کارگردان معروف هالیوود برای مردم ایران