پشت پرده شبکه هی ماهواره ای را ببینید و خودتان تصمیم بگیرید.......