عید با سعادت مبعث بر همگان شاد باش. قطعه مشهور یا رسول الله با صدای شهیر ترین خواننده مسلمان سامی یوسف را تقدیم حضور می کنیم.