بی‌بی‌سی بررسی کرد: چقدراحتمال فلیتر تلگرام در ایران برای همیشه جدی است؟ چرا سیاست های حمایتی در مورد پیام رسان‌های داخلی جواب نداده است؟ آیا مدیر تلگرام حاضر به معامله با ایران می شود؟