پژمان جمشیدی: انصاف حکم می کند همه فیلم ها به یک اندازه دیده بشوند.