7 فروردین،زاد روز زنده یاد خسرو شکیبایی بر دوستان اهل هنر مبارک... تولدت مبارک صدای زندگی... مَردِ تکرار نشدنى...