هنر نمایی کریم باقری بازیکن اسبق تیم ملی در فروشگاه با شوت تماشایی http://bencer.ir/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C.html