پنج نصیب انسان از دنیا، مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی