قربون کبوتر های حرمت امام رضا/ قربون این همه لطف و کرمت امام رضا/ یاعلی موسی الرضا میشه به من نگاه کنی اونقده رضا میگم تا دردمو دواکنی ... نماهنگ زیبای تقدیم به تمام عاشقان زیارت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا با صدای برادران سعیدی .