صیادان بوشهری پس از ۲ سال بازداشت از زندان های عربستان سعودی آزاد شدند.