آموزش تکثیر و قلمه زدن بامبو توسط آقای کچوئی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده از شبکه یک