اسم تو می بارد از نفس باران/ نور رخت دارد جلوه ی بی پایان/ بر دل خسته. می دهد اسمت/ لذت عشقی مدام/ بر روح بلندت سلام/ سلام ای گوهر دریای نور/ ای آیه ی زیبای عشق/ ریحانه ی روح خدا/ سلام ای دار و ندار علی/ ای بود و نبود حسن/ ای مادر ارباب ما/ ذکر لب نوکرها. سیدتی لبیکِ/ یا فاطمه الزهرا/ صلی الله علیکِ/ مهر تو در دل ها آیه ... سینه زنی زمینه با نوای سیدمجید بنی فاطمه هیئت ریحانه الحسین تهران فاطمیه 1396 .