ما در زندگی شهری صداهای بسیاری از اطرافمان میشنویم. از صدای تق تق کوبیدن میخ در دیوار همسایه بگیرید تا انواع بوق‌هایی که بر روی ماشین‌های عبوری نصب شده است. اما اکثر ما از شنیدن صدای طبیعت و البته حیوانات و جانوران بی نصیب هستیم. یکی از صداهایی که کمتر کسی آن را شنیده، صدای روباه است. من که از شنیدن صدای روباه تعجب کردم! اصلا به قیافه اش نمی‌خورد چنین صدایی داشته باشد! شما چطور؟