من و شما که سینه می زنیم به دعاهای مادره/ خدا سایه اش رو ازم نگیره آخر مادر سایه ی سره/ سینه می زنم به نیابتش برای مادر سادات سینه می زنم به عبادتش برای مادر سادات سینه می زنم به صداقتش برای مادر سادات ... سینه زنی شور فاطمیه با نوای حسین طاهری هیئت مکتب الزهرا تهران 1396 .