نماهنگ | وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد با صدای: مصطفی احمدی تقدیم به امام مسلمین