بخش آشپزخانه با آموزش تهیه مربای پوست پرتقال در برنامه کاشانه مهر شبکه فارس .