علامه مصباح: دوست نمی‌دارید کسی شما را نصیحت و از شما انتقاد کند، می‌گویید انتقاد را دوست داریم و حق با مخالف است ولی دروغ می گویید.