مسئله این نیست که که شایعه سازی میکند مسئله مهم این است که عده ای ممکن است همین جوک مسخره نیز باور کنند در حالی که جهان مظلومیت شهید محسن حججی را دید و هر روز نیز شاهد یک دروغ بر علیه این شهید عزیز هستیم