شماتت نکنیم! از مرحوم آیت الله استاد مجتهدی تهرانی