چگونه می توان با افزایش قیمت بنزین مشکل بیکاری را حل نمود؟