آموزش جواهر کاری روی ظروف توسط خانم محمودی در بخش هنری برنامه خانه مهراز شبکه دنا