آموزش هنری خیاطی دامن نیم کلوش توسط سرکار خانم هزاردستانی در بخش هنری برنامه خانه مهر ازشبکه باران