۷ کار ساده برای مقابله با ۱۰۰بیماری پیشگیری بهتر از درمان است