شوخي ريوندي (طنز پرداز) با خبرنگار صداوسيما و اخبار 20:30