بادکش ماساژ بافتهای عمیق بدون ایجاد دردشدید درفرد است موثر در آزادکردن گرفتگی عضلات دفع موادسمی از خون ذخیره در عضلات