خوش به حال سهراب که به کاشان خودش می نازد و به آن تازگی عطر گلاب