آرﻧﻮﻟﺪ ﺷﻮارﺗﺰﻧﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﺮروه ﺣﺮﻓﻪ ای ﮔﺮﯾﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﺗور وارد ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﻫﺎﻟﯿوود ﻣﯿﺸﻪ! واکنش مردم جالبه و دیدنیه!