روایتی از حضور رهبر انقلاب در میان مردم و دیدار چهره به چهره با آنان