آموزش نکات اولیه برای سرمه دوزی توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس