آموزش دوخت دم کش توسط خانم مهدی پور در بخش هنری برنامه برنامه خانه مهر از شبکه دنا