فارس/ سلام که میدهم؛ جواب سلامت را،اول چشمانم می شنوند! شاید خدا تو را ازجنس باران خلق کرده است؛ که تا نگاهت به نگاهم گیر میکند؛ باران میگیرد و من پاک میشوم