بوفون غرق در اشک و تاسف؛"تنها افسوس زندگیم شد"(زیرنویس فارسی)