آموزش رنگ آمیزی ظروف پلی استر توسط خانم پورنوروز در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه باران