دانشمند/ محققان دانشگاه کویین‌مری لندن طی آزمایشی توانستند به زنبورها آموزش دهند که مقابل وظایف غیرطبیعی هم واکنش نشان دهند. در این مطالعه که نتیجه‌اش در ژورنال ساینس منتشر شده ‌است محققان زنبورعسل زیرکی را موردآزمایش قرار دادند. در این پروژه به او بازی‌کردن یک نسخه ابتدایی از فوتبال تک‌بازیکن را یاد دادند. زنبور باید در ازای دریافت آب شیرین به‌عنوان جایزه توپی اندازه خودش را به‌سمت دروازه در مرکز الگویی دایره‌ای شکل می‌فرستاد. او این رویه را به‌سرعت فراگرفت و نتیجه‌ کلی آزمایش به حرکت‌دادن سریع و آسان توپ فوتبال در ناحیه‌ای مخصوص توسط زنبورها ختم شد.