آموزش سرمه دوزی روی کارگاه توسط خانم فصیح مطلب در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج