آموزش دوخت حوله آشپزخانه در بخش هنری با حضور خانم مهدی پور در برنامه خانه مهر از شبکه دنا