واسه اینکه نکنه غرورتو بشکنه یک داعشی/ واسه اینکه نکنه یه وقت مثله اسیری یا برده شی ... سینه زنی شور شام غریبان با موضوع حجاب با نوای سید رضا نریمانی هیئت فدائیان حسین اصفهان .