همه منتظرن مادرش برسه/ کاش صدای برادر به خواهرش برسه/ دست قاتل اگه ، به سرش برسه/ آخ خدا به داد موی دخترش برسه ... سینه زنی واحد با نوای امیر عباسی ظهر عاشورا هیئت ابن الرضا تهران .