صبا/ مادر «محسن یگانه» از همسر شهید و مخالفت هایش با خواننده شدن پسرش گفت.