اعدام خوبه یا بد؟ با اعدام موافقی یا مخالف؟ چه مجرمی رو باید اعدام کرد؟ این آدما تو «پیاده رو» درباره اعدام نظر دادن، این قسمت پیاده رو درباره اعدامه .