دوست داشتی جای کدوم شخصیت سینمایی باشی؟ به نظرت چرا ما کم میریم سینما؟ اگر تو فیلمساز باشی، چه فیلم هایی می سازی؟ به مناسبت روز سینما، این هفته، پیاده رو به موضوع سینما پرداخته.