همیشه همه چیز اونقدری که تو فکر می کنی خوب نیست، اما باباها خوب می دونن چه کار کنن تا تو احساس آرامش و امنیت کنی... ببینید