آموزش جیب فیلتاب یک طرفه با حضور خانم جوادی در برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان