دختر ایزدی عراقی از رفتار متفاوت تروریست های داعش با زنان و دختران اسیر بر اساس میزان زیباییشان پرده برداشت.