آموزش پیراهن مدل ماهی توسط خانم توحیدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه باران