جزئیات آزادسازی منطقه مشترک لبنان و سوریه از دست داعش