آموزش دوخت مانتوی مجلسی توسط خانم توحیدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه باران